Poradnik

Doświadczenie śmierci Bliskiej Osoby jest zazwyczaj bardzo bolesne i zaskakujące tak bardzo, że niekiedy trudno zdobyć się na racjonalne myślenie i działanie. W takich chwilach pomocna jest znajomość procedur, które należy wykonać. W celu ułatwienia przejścia przez te pierwsze momenty żałoby poniżej prezentujemy krótki poradnik postępowania.

W przypadku, gdy Bliska Osoba zmarła w domu:

Najpierw należy wezwać lekarza, który opiekował się pacjentem w ostatnich 30 dniach przed śmiercią (zazwyczaj jest to lekarz POZ czyli tzw. lekarz rodzinny) lub też – poza godzinami pracy rejonowego ośrodka zdrowia – wzywamy lekarza Pogotowia Ratunkowego. Można to uczynić dzwoniąc pod numer 999 lub pod numer 112 (z telefonu komórkowego).

Lekarz po stwierdzeniu zgonu wypisuje kartę zgonu. Dopiero po jej otrzymaniu – i na jej podstawie – można powiadomić Zakład Pogrzebowy i zlecić mu eksportację Osoby Zmarłej do chłodni. Jeśli Państwo zdecydują się wybrać naszą firmę – prosimy zatelefonować pod numer stacjonarny – 85 653 12 00.

Karta zgonu zaś będzie konieczna także, aby Urząd Stanu Cywilnego mógł sporządzić akt zgonu.

W czasie dopełniania formalności w USC potrzebne są więc takie dokumenty, jak:

  • karta zgonu
  • dowód osobisty osoby zmarłej
  • dowód osobisty osoby odpowiadającej za organizowanie spraw pogrzebowych

Trzeba pamiętać, że USC, w którym należy zgłosić zgon danej osoby, jest USC miejsca, w którym nastąpił zgon.

Sporządzając akt zgonu w USC, mając na uwadze zlecenie zakładowi pogrzebowemu spraw w ZUSie, trzeba również pobrać akt małżeństwa osoby odpowiadającej za zorganizowanie pochówku.

Posiadając akt zgonu można udać się do zakładu pogrzebowego w celu ustalenia dalszych szczegółów organizacji uroczystości żałobnych.

W przypadku, gdy Bliska Osoba zmarła w szpitalu lub hospicjum:

Kartę zgonu w przypadku śmierci w szpitalu lub hospicjum uzyskuje się w dziale statystyki danego szpitala. Wystawia ją lekarz pracujący w szpitalu.

W szpitalu najczęściej trzeba napisać zwolnienie z sekcji, które musi być podpisane przez ordynatora.

Posiadając kartę zgonu, dowód osobisty Osoby Zmarłej oraz osoby, która odpowiada za zorganizowanie spraw pogrzebowych, należy się udać do Urzędu Stanu Cywilnego, aby uzyskać tam akt zgonu. Urząd Stanu Cywilnego właściwy do zgłoszenia zgonu jest USC miejscowości, w której nastąpił zgon.

Po otrzymaniu aktu zgonu należy udać się do wybranego zakładu pogrzebowego, aby ustalić szczegóły dotyczące ceremonii pogrzebowej.

W przypadku, gdy Bliska Osoba zmarła z nieustalonych przyczyn i/lub w nieustalonych okolicznościach:

Pierwszym działaniem powinno być wezwanie Pogotowia i Policji. Lekarz dokonuje oględzin i stwierdza zgon. Natomiast rolą Policji jest zawiadomienie Prokuratury, na wniosek której zakład pogrzebowy obsługujący przewozy prokuratorskie zleca transport ciała Zmarłego na sekcję do zakładu medyny sądowej lub innej tego typu instytucji.

Po sekcji zwłok osoba odpowiedzialna za organizację pogrzebu powinna udać się do Prokuratury właściwej dla sprawy, aby uzyskać stamtąd zezwolenie na wydanie ciała zmarłego. Jeśli odstąpiono od sekcji – należy uzyskać dokument potwierdzający ten fakt.

kartą zgonu wydaną przez Zakład Medycyny Sądowej lub inną tego typu instytucję należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego właściwego dla miejsca, w którym nastąpił zgon, aby otrzymać tam akt zgonu. Należy dysponować wtedy następującymi dokumentami: karta zgonu, dowód osobisty Osoby Zmarłej oraz dowód osobisty osoby, która odpowiada za zorganizowanie spraw pogrzebowych.

Z aktem zgonu oraz dokumentami należy udać się do zakładu pogrzebowego, w celu ustalenia szczegółów pogrzebu.